MOSFILM
Creative Association of Writers and Filmmakers
THE PASSION ACCORDING TO ANDREI
Screenplay
Andron Mikhalkov
Andrei Tarkovsky
Director
Andrei Tarkovsky
Director of Photography
Vadim Yusov
Production design
E. Chernaev
 
with assistant designers
I. Novoderezhkin
S. Voronkov
Composer
Vyacheslav Ovchinnikov
Production assistant
I. Petrov
 
Sound engineer
I. Zelentsova
Editing
L. Feiginova
T. Yegorychova
O. Shevkunenko
 
Make-up
V. Rudina
M. Alyautdinov
S. Barsukov
 
Costumes
L. Novi, M. Abar-Baranovskaya
Intern director
B. Oganesyan
 
Assistant directors
A. Macheret
M. Volovich
A. Nikolaev
Camera operator
V. Sevostyanov
 
Operator's assistants
A. Andrianov, R. Ruvinov,
P. Sudilin
Set decorator
E. Korablov
 
Decorator's assistants
T. Isaeva, L. Pertsev
Matte photography:
camera  V. Sevostyanov
art design  P. Safonov
Editiorial assistants[?]:
N. Belyaeva, L. Lazaryov
 
Consultants:
Historians
Dr. V. Pashuto
S. Yamshchikov, M. Mertsalova
National Film Orchestra
 
The Great Choir of the All-State Radio
 
Conductor
Vyacheslav Ovchinnikov
Producer
T. Ogorodnikova
Appearing:
 
Andrei Rublov
Anatoly Solonitsyn
 
Kirill
Ivan Lapikov
 
Danil Chorny
Nikolai Grinko
 
Feofan Grek
Nikolai Sergeyev
Durochka [Idiot Girl]
Irma Rausch
 
Boriska
Nikolai Burlyaev
 
Great Prince, Little Prince
Yuri Nazarov
R. Bykov, N. Grabbe,
M. Kononov, S. Krylov,
B. Belshenaev, B. Matysik,
A. Obukhov, Volodya Titov
Appearing in episodes:
N. Glazkov, K. Aleksandrov,
S. Bardin, I. Bykov,
G. Borisovsky, V. Vasilyev,
Z. Vorkul, V. Volkov,
A. Titov, N. Kutuzov,
V. Guskov, I. Donskoi,
I. Ryskulov, N. Radolitskaya,
I. Miroshnichenko, D. Orlovsky,
G. Pokorsky, G. Sachyovko,
A. Umuralyev, Slava Tsarev,
N. Snegina
THE PASSION ACCORDING TO ANDREI